Споразумение с потребителя

Според Наредбата за търговските тайни, одобрена от IP Smagina M.K. от 02.02.2018г

1. Предмет на споразумението

1.1. Това потребителско споразумение (наричано по-долу Споразумението) урежда взаимоотношенията между администрацията на сайта (IP Smagina M.K., наричана по-нататък Организацията) и физическите лица (Потребители, Посетители) на ladystyle.decorexpro.com, неговите услуги, поддомейните му * .ladystyle.decorexpro.com ( наричан по-долу Сайта).

1.2. Използването на отделни услуги на Сайта може да се регулира от отделни правила, които също са неразделна част от Споразумението.

Споразумението е обвързващо за всички Потребители и посетители на сайта от момента на регистрация в сайта по начина, установен от Споразумението или от момента на реалното използване на сайта, включително чрез разглеждане на страници и материали, добавяне на информация и др.

1.3. Промените в Споразумението влизат в сила и стават обвързващи за Потребители, Посетители от момента на актуализиране на Споразумението в новата версия на Сайта и не изисква предварително уведомяване (одобрение, съгласие) на Потребители, Посетители. Новото издание на Споразумението е валидно за нови Потребители, Посетители, както и за Потребители, Посетители, приели условията на Споразумението, преди да направят промени.

1.4. Текущата версия на Споразумението се намира в Интернет на адрес: https://ladystyle.decorexpro.com/polzovatelskoe-soglashenie.

1.5. Потребителите, Посетителите не трябва да използват Сайта под каквато и да е форма, ако не са съгласни с някое от условията на Споразумението и поемат всички възможни рискове от такова използване. В случай на използване на Сайта под каквато и да е форма, се предполага съгласието на Потребители, Посетители с условията на Споразумението.

2. Термини и определения

Авторизирането е процесът на анализ на данните за удостоверяване, въведени от Потребителя от софтуерната част на Сайта, резултатите от които определят дали Потребителят има право на достъп до Личната страница на Потребителя и услугите на Сайта.

Данни за удостоверяване - уникален идентификатор на потребителя, използван за достъп до личната страница на потребителя.

Съдържание - резултатите от интелектуалната дейност и еквивалентни средства за индивидуализация (включително: музикални произведения, литературни произведения, компютърни програми, мобилни телефони, аудиовизуални произведения, звукозаписи, фонограми, изображения, текстове, търговски марки и търговски марки, търговски обозначения и търговски наименования, лога и т.н.), хипертекстови връзки, техните фрагменти, информация, джаджи и други обекти, публикувани на Сайта.

Лична страница - страница, създадена с помощта на софтуерните функции на Сайта в резултат на получаване от Потребителя на акаунт, съдържащ личните данни на Потребителя.

Модерация - контрол върху информацията, публикувана от Потребителите на Сайта, осъществявана по начина и до степента, предвидена в Споразумението.

Лични (лични данни) - надеждна, пълна и актуална информация, която позволява, наред с други неща, упълномощаването на Потребителя, доброволно и безплатно, публикувано от Потребителя при регистрация в сайта. Личните (лични) данни включват данни за удостоверяване, име и фамилия на Потребителя, които Потребителят има право да посочи на Личната страница, както и друга информация за себе си, която Потребителят посочва по време на регистрацията. Личните (лични) данни се съхраняват на сървърите на Сайта и се използват изключително за целите, предвидени в Споразумението и Политиката за обработка на лични данни на Потребителите.

Потребител - физическо лице, което е получило акаунт в сайта по начина, предписан от Споразумението.

Потребителско съдържание - съдържанието на сайта (включително коментарите на потребителите), публикувано от потребителя независимо, доброволно и безплатно.

Посетител - физическо лице, използващо информацията, разположена на Сайта.

Регистрация - действията на Посетителя за създаване на акаунт на Сайта по начина, установен от Споразумението. По време на процеса на регистрация, Потребителят посочва данните за удостоверяване, въз основа на които на Потребителя се предоставя достъп до Сайта и неговите функционални услуги.

Акаунт - Удостоверяване и лични (лични) данни на Потребителя, съхранявани на сървърите на Сайта.

3. Регистрация на потребителя

3.1. За да предостави на Посетителя пълен достъп до Услугите на сайта и да получи статуса на Потребителя, Посетителят трябва да премине през процедурата за регистрация и да създаде своя акаунт.

3.2. Потребителят носи лична отговорност за безопасността и сигурността на паролата си. Организацията не носи отговорност и не гарантира сигурността на потребителския акаунт и личната страница на потребителя в случаите:

3.2.1. прехвърляне на трета страна (умишлено или поради небрежност) на паролата;

3.2.2. достъп на трети страни до акаунта и личната страница на потребителя с помощта на софтуерни инструменти, които позволяват избора и / или декодирането на паролата;

3.2.3. неизпълнение от Потребителя на препоръките, посочени в Споразумението.

3.3. Приемайки това Споразумение, Потребителят се съгласява да получава информация и рекламни материали на Сайта по електронна поща, посочена от Потребителя на Сайта по време на регистрацията. Ако Потребителят не иска да получи информацията, посочена в тази клауза, той трябва да подаде заявление за анулиране на информацията, като изпрати електронно съобщение на адрес: chinateampro2015@gmail.com.

3.4. Потребителят се съгласява:

3.4.1. незабавно уведомява Организацията за всяко неоторизирано използване от Потребителя на неговата парола, акаунт, лична страница или всяко друго нарушение на сигурността;

3.4.2. незабавно променете паролата си за достъп до Сайта, ако паролата е загубена от Потребителя или е станала известна на други лица, освен волята на Потребителя.

3.5. Организацията не носи отговорност за загуба или повреда на данни, които могат да възникнат поради неспазване на препоръките, посочени в Споразумението.

3.6. Потребителската парола може да бъде възстановена само ако е предоставена надеждна, пълна и актуална информация, предоставена по време на регистрацията на акаунта. Ако Потребителят е пренебрегнал посочването на надеждна, пълна и актуална информация за регистрация, Организацията няма да може да възстанови паролата при контакт.

3.7. При регистрация Потребителят няма право:

3.7.1. представи се за друг Потребител, използвайки неговото потребителско име и парола;

3.7.2. използвайте дума или фраза, която е нецензурна (обидна), обидна, дискриминационна, неподходяща от гледна точка на общоприетия морал като ваше вход;

3.7.3. Вземете логини на други Потребители и ги преформатирайте по такъв начин, че да станат обидни за тях;

3.7.4. създайте повече от един акаунт за един потребител.

3.8. Регистрирайки се в Сайта, Потребителят потвърждава, че притежава необходимата правоспособност и капацитет да приеме условията на Договора, е в състояние да изпълни Споразумението и да носи отговорност за неговото нарушение.

3.9. Потребителят се съгласява и потвърждава, че всички действия, извършени от негово име (използвайки Потребителския акаунт), се считат за действия на този Потребител и могат да носят отговорност за Потребителя.

3.10. Потребителят, съгласявайки се с настоящото потребителско споразумение, предоставя своето информирано и доброволно съгласие за участие в промоционални, рекламни и други събития, насочени към популяризиране на сайта.Организацията има право да изпраща на Потребителя по всякакъв начин информация за функционирането на сайта, включително имейл адреса, предоставен от Потребителя при регистрация в Сайта, както и да изпраща информационни, рекламни или други съобщения или да публикува подходящите, включително рекламна информация на самия Сайт.

3.11. Услугата за поддръжка на сайтове си запазва правото да откаже регистрация или да прекрати процеса на Регистрация на нов Потребител по своя преценка.

3.12. Услугата за поддръжка на сайтове има право по всяко време да изтрива всякакви данни и акаунти по някаква причина или без причина. Услугата за поддръжка си запазва правото да проследява дейностите на Потребителите на Сайта.

4. Общи правила за публикуване на потребителско съдържание

4.1. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието и разположението на Потребителското съдържание (информация, данни, текстове, снимки, графики, видеоклипове и други материали), публикувани публично чрез Услугите на сайта. Това означава, че Потребителят е изцяло отговорен за всички материали, които Потребителят изтегля, изпраща, получава, предава или по друг начин предоставя достъп чрез използване на Услугите на сайта. Потребителят, Посетителят разбира, че използвайки някои Услуги на Сайта, той може да вижда материали, които може да се считат от него за обидни, неточни или противоречиви и Потребителят, Посетителят разбира, че потребителят, който ги е публикувал, е отговорен за поставянето на такива материали.

4.2. Потребителят се съгласява да не използва Сайта за незаконни цели.

4.3. Потребителят се съгласява, че като публикува Потребителско съдържание, Потребителят предоставя достъп до него за други Потребители, Посетители по подразбиране.

4.4. На потребителите е забранено да използват услугите на сайта за:

4.4.1. качване, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на Потребителско съдържание, включително чрез посочване на неговото местоположение, включително чрез поставяне на връзка, която е незаконна, вредна, заплашваща, обиждаща, противно на общоприетия морал, клеветническа, нарушаваща авторското право и други права на интелектуална собственост, които демонстрират (пропагандират) омраза, насилие, жестокост и / или дискриминация на хората по отношение на расова, етническа, сексуална, социална, религиозна, имуществени знаци, съдържащи елементи или пропаганда на порнография, детска еротика, представляващи реклама или пропаганда на сексуални услуги (включително под прикритието на други услуги), обясняващи процедурата за производство, употреба или друга употреба на наркотични вещества или техни аналози, експлозиви или други оръжия, както и нарушаване на общоприети стандарти и етика на комуникация в Интернет или възпрепятстване на използването от други Потребители, Посетители на Услугите на Сайта;

4.4.2. нарушаване на правата на трети лица, включително правата на непълнолетни лица и / или нанесена им вреда;

4.4.3. нарушаване на правата на различни малцинства;

4.4.4. представяне на друго лице или представител на организация и / или общност, както и заблуждаване;

4.4.5. качване, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на Потребителско съдържание, което Потребителят няма право да използва или предоставя на разположение в съответствие с приложимото законодателство или в съответствие с някакви споразумения с трети страни;

4.4.6. качване, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на Потребителско съдържание, което нарушава някое от правата на трети страни, включително правото на търговски марки (търговски марки), търговска тайна и / или да нарушава всякакви други права на интелектуална собственост на трети страни, е търговска реклама;

4.4.7.изтегляне, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на генерирано от потребители съдържание, съдържащо вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да нарушават, унищожават или ограничават функционалността на всяко компютърно или телекомуникационно оборудване или програми, за да позволят неоторизиран достъп до компютърни системи, оборудване или данни на трети страни, както и серийни номера за търговски софтуерни продукти и програми за тяхното генериране, вход, пароли други средства, за да получат неоторизиран достъп до сайтове в интернет, както и връзка към по-горе съдържание;

4.4.8. нарушение на всякакви норми на действащото руско и / или международно законодателство, както и на законодателството на чужди държави;

4.4.9. събиране, съхранение и обработка на лични данни на трети лица без тяхното съгласие по реда, определен от закона;

4.4.10. качване, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на Потребителско съдържание, съдържащо груби, нецензурни, обидни, нецензурни, обидни думи и изрази;

4.4.11. пускане на връзки към интернет ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство на Руската федерация;

4.4.12. използване на автоматизирани скриптове (програми) за събиране на информация и (или) взаимодействие със сайта;

4.4.13. предоставяне на историята на действията в сайта на съответните програми, чиято цел е да пренапишат съществуващи истории на действия или данни, които надхвърлят обсъжданата тема;

4.4.14. предаване, изпращане или улесняване на такова прехвърляне или изпращане на всяко съобщение или заявка, предназначени или предназначени за получаване на лични (лични) данни на всеки друг Потребител на уебсайта;

4.4.15. създаване или предаване на нежелана електронна поща („спам“) на интернет потребителите;

4.4.16. използването на роботи и автоматизирани инструменти, предназначени за достъп до сайта;

4.4.17. предприемане на действия, които по мнение на Техническата служба улесняват регистрацията в сайта на несъществуващи Потребители, които възпрепятстват работата на сайта и представляват намеса в нормалния процес на сайта;

4.4.18. изпращане или получаване на пари от Потребителя на сайта или друго възнаграждение в замяна на фиктивни игрови процеси, които изкуствено променят резултатите от гласуването и поставят в класацията;

4.4.19. пускане на съобщения или искания, адресирани до неограничен кръг лица относно покупката или продажбата на каквито и да било стоки или услуги;

4.4.20. продажба или прехвърляне по друг начин от Потребителя на неговия акаунт на друг Потребител или на трето лице;

4.4.21. качване, изпращане, предаване или друг начин за публикуване на Потребителско съдържание, ако е известно, че неговото поставяне ще причини загуби, морални щети, щети на бизнес репутацията на трети страни;

4.4.22. постигане на други цели, които противоречат на действащото законодателство на Руската федерация и (или) на споразумението.

5. Права и задължения на Организацията

5.1. Организацията не се занимава с разглеждането и разрешаването на спорове и конфликтни ситуации, възникнали между Потребители, Посетители на сайта, но си запазва правото да блокира страницата на Потребителя и (или) да изтрие Потребителското съдържание, ако са получени мотивирани оплаквания от други Потребители, Посетители относно неправилното поведение на това потребител.

5.2. Организацията има право да премахва всяко Потребителско съдържание, без да уведомява Потребителя и да обяснява причините.

5.3. В случаите, установени от действащото законодателство на Руската федерация, Организацията предава лични (лични) данни, потребителско съдържание, IP адреси, всякаква друга информация на упълномощените органи въз основа на съответните заявки.

5.4. Организацията има право да използва информация за действията на Потребители, Посетители на сайта, за да подобри работата си.

5.5.Организацията има право да въвежда всякакви ограничения за използването на Сайта като цяло, както и за отделни Потребители без обяснение на причините и предварително уведомяване на Потребителите.

5.6. Организацията има право да затвори, да спре работата, да промени сайта или неговата част, без да обяснява причините и предварителните уведомления на Потребителите.

5.7. Организацията има право да спре достъпа на Потребителя до сайта за необходимите планирани профилактични и ремонтни дейности по технически ресурси.

5.8. За постигане на целите за правилното функциониране на сайта и техническата поддръжка на неговите услуги, Организацията има право да привлича трети страни при условията на съответните споразумения.

6. Авторско право и права върху други резултати от интелектуална дейност

6.1. Съдържанието на Сайта е предмет на изключителните права на Организацията.

6.2. Всяка употреба (включително възпроизвеждане, копиране, модификация, продажба, извеждане на обществеността, разпространение изцяло или частично), включително за търговски цели, на Съдържанието на Сайта без предварителното съгласие на Организацията е забранено, освен ако в Споразумението не е предвидено друго.

6.3. Публикувайки Потребителско съдържание, Потребителят гарантира, че има всички права и правомощия, необходими за публикуване на такова съдържание и предоставя права върху него в съответствие с условията на Споразумението, и е отговорен за последствията от нарушаване (неточност) на такава гаранция в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.

6.4. Публикувайки Потребителско съдържание, Потребителят предоставя на Организацията изключителен лиценз за използването му, включително възпроизвеждане, разпространение, публично показване, обработка, публикуване без ограничаване на територията и срока, без да заплаща допълнителна такса на Потребителя. Публикуваното Потребителско съдържание може да се използва от Организацията във всяка служба на сайта.

6.5. Определеният изключителен лиценз за използване на Потребителско съдържание се предоставя на Организацията едновременно с добавянето на такова съдържание към Сайта за целия срок на изключителните права върху обектите на авторското право и (или) сродни права, които формират такова съдържание.

6.6. Потребителят се съгласява, че:

6.6.1. публикуването на Потребителско съдържание прави това доброволно и безплатно;

6.6.2. в случай на поставяне на Потребителско съдържание, изключителните права върху такова съдържание се запазват от Организацията.

6.6.3. Организацията има право да съхранява архивни копия на отдалечено съдържание, публикувани от Потребителя;

6.6.4. условията на Споразумението, свързани с прехвърлянето от Потребителя на правата, посочени в точка 6.4 от Договора, остават валидни, след като Потребителят или услугата за техническа поддръжка изтрие записа на Потребителя;

6.6.5. като публикува Потребителско съдържание, Потребителят предоставя безплатен достъп до него за всички посетители, Потребители на сайта за преглед и лична употреба за нетърговски цели;

6.6.6. Организацията има всички права на сайта като едно цяло, включително всички негови компоненти.

6.7. Организацията не контролира спазването от страна на Потребителите на авторски права и други сродни права на трети страни върху резултатите от интелектуалната дейност и не носи отговорност за нарушаването на техните Потребители.

7. Отговорност

7.1. Организацията не контролира и не е длъжна да предприема действия, свързани с контрола:

7.1.1. начина, по който Потребителите посещават Сайта или чрез който използват Услугите на Сайта;

7.1.2. какъв ефект могат да имат потребителите, публикувани на сайта върху Потребителите и Посетителите, как потребителите и посетителите могат да интерпретират информацията, публикувана на сайта;

7.1.3. за действия, предприети от Потребители, Посетители след преглед на Съдържанието, публикувано на сайта.

7.2.Сайтът може да съдържа или насочва Потребителя, Посетителя към връзки към други сайтове, съдържащи информация, докато Организацията не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове, до които се осъществява достъп до Услугите на сайта, за спазването на изключителните права на трети страни, за законността на материалите, публикувани на такива сайтове. ,

7.3. В случай на повреда (загуба, вреда) на трети лица, други Потребители или сайта, Потребителят се съгласява да обезщети щетите (загубата, вредата) изцяло в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.

7.4. Потребителят е отговорен за всички разходи (включително обезщетение за загуби, вреди, глоби, правни и други разноски и разходи) на Организацията в случай, че трети лица предявят искове, включително, но не само, искове, свързани със защитата на интелектуалните права на трети лица, и за всички задължения, възникнали от Организацията във връзка с изискванията на трети страни, свързани или произтичащи от нарушение от страна на Потребителя на условията на Споразумението. Потребителят се задължава да предприеме всички необходими и възможни мерки, насочени към изключване на Организацията от списъка с респонденти за такива изисквания.

7.5. Организацията не носи отговорност за Потребителя и не възстановява на Потребителя загубите, възникнали или могат да настъпят на Потребителя поради закъснения, прекъсвания в сайта, невъзможност за пълноценно използване на сайта, както и за безопасността на съдържанието на Потребителя.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Недействителността на едно от условията на Споразумението не е основание за невалидни други условия на Споразумението.

8.2. Споразумението се управлява и тълкува в съответствие със законите на Руската федерация. Въпросите, които не са регулирани от споразумението, се решават в съответствие със законодателството на Руската федерация.

8.3. Потребителят, Посетителят се съгласява, че в случай на спор, те трябва да бъдат решени в съда в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация в оторизирания съдебен орган в местоположението на Организацията.

8.4. Потребителят, Посетителят се съгласява, че Съдържанието може да бъде придружено от реклама без допълнително известие на Потребителя, Посетителя и без каквато и да е компенсация. В този случай Потребителят, Посетителят се съгласява да не пречи на поставянето на реклама. Потребител, Посетител признава, че Организацията отговаря за рекламата, публикувана на сайта, в рамките, установени от законодателството на Руската федерация.

8.5. Подробности за администрацията на сайта:

IP Smagina M.K.

Юридически адрес: 129301, Русия, Москва, проспект Мира, 184-2-189

Адрес за местоположение: 129301, Русия, Москва, проспект Мира, 184-2-189

OGRNIP 318774600348957, TIN 771771208302

Имейл адрес за комуникация по въпроси, свързани с използването на сайта: chinateampro2015@gmail.com

красота

мода

диети